Печати

За агенцијата

Напишано од Super User вклучено . Објавено во За агенцијата

Aгенцијата за млади и спорт ги врши работите што се однесуваат на:

  • грижата за психо-физичкиот развој на младите и нивната заштита од болести на зависности, проституција, криминалот и други социо-патолошки појави;
  • грижата за статусот на младите;
  • поттикнувањето и помагањето на различните облици на организирање на младите;
  • преземање на активности за создавање на услови за задржување во Република Македонија на способните и талентираните млади, како и создавањето на услови за нивно враќање во Република Македонија;
  • следење на спортските и спортско-рекреативните активности од областа на спортот;
  • следење на развојот на врвниот спорт и врши други активности утврдени со закон...

Агенцијата за млади и спорт делува преку:

  • Сектор за младинска политика (одделение за младинска политика и одделение за меѓународна соработка);
  • Сектор спорт (одделение за национален и меѓународен спорт и одделение за меѓународна  соработка) и
  • Сектор за нормативно-правни и материјално-финансиски работи (одделение за нормативно-правни работи и одделение за материјално-финансиско работење).