Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Печати

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ

Напишано од administrator вклучено . Објавено во Информации од јавен карактер

ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ

„КОНКУРС 2015“

за доделување дополнителни средства на субјекти

кои реализираат програми од јавен интерес во областа на спортот од

Програма за развој на спорт и млади за 2015 година

АПЛИКАЦИЈА

1.Име на националната спортска федерација

 

2. Адреса:

 

3. ЕМБС:

 

4.Број на трансакциска сметка (наменска)

 

5.Дали трансакциската сметка е бликорана?

ДА

НЕ

6. Број на издадено решение за вршење дејност спорт

 

7.Официјална електронска адреса

 

Член на Комисијата за стручна-техничка обработка на податоците

од поднесената Апликација (пополнува АМС)

1.ДОДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ

ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ

субјект кој може да аплицира

Податоци кои треба да бидат наведени во

Апликацијата за учество на „Конкурс 2015“

национална спортска

федерација

1.Опис на спроведување на меѓународен систем на натпревари (се внесуваат податоци за годишни активности кои се дел од Календарот на меѓународната спортска асоцијација)

 

2.Наведете ги приоритетните натпревари за учество на меѓународно ниво со утврден датум на одржување на истите

 

3. Да се приложи детална програма за учество на секој меѓународен натпревар одделно

 

4. Вкупен број на учесници кои ќе земат учество на меѓународниот натпревар

(спортисти, национални тимови и спортски клубови)

 

5. Внесете го името и презимето на тренерот/селекторот кој партиципира во работата на спортистите, националниот тим или спортскиот клуб

 

6. Финансиски план

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ДОДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНИ

МЕЃУНАРОДНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ И МАНИФЕСТАЦИИ

субјект кој може да аплицира

Податоци кои треба да бидат наведени во

Апликацијата за учество на „Конкурс 2015“

национална спортска

федерација

1.Внесете точен назив на традиционалниот спортски натпревар или манифестација

 

2. Колку години во континуитет се одржува традиционалниот спортски натпревар или манифестација

 

3. Дали традиционалниот спортски натпревар или манифестација е влезена во годишниот календар на меѓународната спортска асоцијација – приложете извадок од календарот

 

4. Очекуван број на земји учеснички и спортисти и значење на манифестацијата за меѓународна афирмација на Република Македонија

 

5. Остварени спортски резултати на спортистите од Република Македонија во рамки на претходно одржаните спортски натпревари или манифестации за кои се аплицира

 

6.Финансиски план

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ

„СТРУЧНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИ ТРЕНЕРИ ВО СТРАНСТВО“

субјекти кои можат да аплицираат

Податоци кои треба да бидат наведени во

Апликацијата за учество на „Конкурс 2015“

национални спортски

федерации

1.име и презиме на тренерот

 

2.колку години работи како тренер и во кој клуб е ангажиран

 

3.негова спортска биографија

 

4. каде е планирано да се упати на специјализација (држава-место)

 

5. времетраење на специјализацијата

 

6.Финансиски план

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДГОТОВКИ НА СПОРТИСТИ

ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТНИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ

„РИО ДЕ ЖАНЕИРО 2016 “

субјект кој може да аплицира

Податоци кои треба да бидат наведени во

Апликацијата за учество на „Конкурс 2015“

национална спортска

федерација

1.Име и презиме на евидентниот кандидат за учество на ЛОИ Рио де Жанеиро 2016 година

 

2. Да се наведе каде ќе се одвиваат подготовките или на кој квалификациски натпревар треба да учествува заради остварување норма за учество на ЛОИ 2016 година

 

3. Да се наведе во која спорт или спортска дисциплина спортистот се натпреварува

 

4. Внесете податоци за тренерот на спортистот

 

5. Финансиски план

 

НАПОМЕНА:

Доколку има повеќе евидентни кандидати, се пополнува образец за секој одделено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ДОДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЕВРОПСКИ И СВЕТСКИ ПРВЕНСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

субјект кој може да аплицира

Податоци кои треба да бидат наведени во

Апликацијата за учество на „Конкурс 2015“

национална спортска

федерација

1.Опис на меѓународниот натпревар кој се организира во Република Македонија

 

2. Детали за натпреварот:

-точен датум на одржување,

-број на спортисти (име и презиме),

-број на земји учеснички,

-други поединости поврзани со настанот

 

3. Дали организацијата на европското или светското првенство е дел од Календарот на меѓународната спортска асоцијација - приложете извадок од календарот

 

4.Финансиски план

 

 

НАПОМЕНА:

$11.    Апликацијата ја пополнува одговорно лице на националната спортска федерација.

$12.    Пополнувањето на податоците од страна на секоја национална спортска федерација се врши во електронска форма.

$13.    Со доставување на пополнетата Апликација за учество на „Конкурс 2015“ за доделување дополнителни средства на субјекти кои реализараат програми од јавен интерес во спортот од Програма за развој на спорт и млади за 2015 година задолжително се приложува доказ за активна наменска сметка од надлежна институција и Изјава дека сметката не е блокирана.

$14.    Сите списи се доставуваат со придружно писмо до писарницата на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија со рок до 11 мај 2015 година до 16:30 часот.

$15.    Потписникот на Апликацијата, под полна материјална, морална и кривична одговорност ја гарантира вистинитоста на податоците внесени во истата.

         ПОДНОСИТЕЛ НА

АПЛИКАЦИЈА ЗА „КОНКУРС 2015 година“

М.П.

___________________________________

                                                                                          (потпис од официјално лице на НСФ)

Скопје, ________ 2015 година

 

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ

 

„КОНКУРС 2015“

 

за доделување дополнителни средства на субјекти

 

кои реализираат програми од јавен интерес во областа на спортот од

 

Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2015 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија

 

АПЛИКАЦИЈА

 

1.Име на националната спортска федерација

 

2. Адреса:

 

3. ЕМБС:

 

4.Број на трансакциска сметка(наменска)

 

5.Дали трансакциската сметка е блокирана?

ДА

НЕ

6. Број на издадено решение за вршење дејност спорт

 

7.Официјална електронска адреса

 

 

Член

 

на Комисијата за стручна-техничка обработка на податоците

 

од поднесената Апликација (пополнува АМС)

 

1. ДОДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НИВНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ЗА

 

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ СИСТЕМ НА НАТПРЕВАРИ

 

субјект кој може да аплицира

Податоци кои треба да бидат наведени во

Апликацијата за учество на „Конкурс 2015“

национална спортска

федерација

1.Наведете го лицето кое ја врши функцијата генерален секретар или административното лице за кое се исплаќа надомест за неговото ангажирање во националната спортска федерација (име и презиме на ангажираното лице)

Функција:

-генерален секретар

-спортски директор

-административно лице

 

2. Да се наведе степенот на образование

 

3. Да се наведе начинот на неговото ангажирање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ДОДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СТРУЧНА РАБОТА СО СПОРТИСТИ

 

ПОЕДИНЦИ И НАЦИОНАЛНИ ТИМОВИ

 

субјект кој може да аплицира

Податоци кои треба да бидат наведени во

Апликацијата за учество на „Конкурс 2015“

национална спортска

федерација

1.Наведете го стручното лице – тренер ангажирано за стручна работа со спортисти поединци и национални тимови

 

2. Да се наведе видот и степенот на образование или издадена лиценца од меѓународна спортска асоцијација 

 

3. Да се наведе начинот на неговото ангажирање

 

4. Со колку спортисти работи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДОДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ И АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

 

субјект кој може да аплицира

Податоци кои треба да бидат наведени во

Апликацијата за учество на „Конкурс 2015“

национална спортска

федерација

1.Име и опис на Проектот на националната спортска федерација која реализира активности во соработка со Агенцијата за млади и спорт

 

2.Финансиски план

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:

 

$11.    Апликацијата ја пополнува одговорно лице на националната спортска федерација.

 

$12.    Пополнувањето на податоците од страна на секоја национална спортска федерација се врши во електронска форма.

 

$13.    Со доставување на пополнетата Апликација за учество на „Конкурс 2015“ за доделување средства на субјекти кои реализараат програми од јавен интерес во спортот од Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2015 година..., задолжително приложете доказ за активна наменска сметка од надлежна институција и Изјава дека сметката не е блокирана .

 

$14.    Сите списи се доставуваат со придружно писмо до писарницата на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија со рок до 11 мај 2015 година до 16:30 часот.

 

$15.    Потписникот на Апликацијата, под полна материјална, морална и кривична одговорност ја гарантира вистинитоста на податоците внесени во истата.

 

         ПОДНОСИТЕЛ НА

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА „КОНКУРС 2015 година“

 

М.П.

 

___________________________________

 

                                                                                          (потпис од официјално лице на НСФ)

 

Скопје, ________ 2015 година

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија