Печати

Службено лице за посредување со информации

Напишано од Igor вклучено . Објавено во Информации од јавен карактер

Дијана Софтовска - Лице за слободен пристап до информации од јавен карактер:

тел: 02/ 3 119 628 

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

web : www.ams.gov.mk  

Начин на поднесување на барањето : усно, писмено или во електронски запис

pdf logo 1  Образец Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

          

СПОРТ

ü  Закон за спорт

ü  Листа на категоризирани спортисити

ü  Листа на стручни лица

ü  Правилник за категоризација на спортисти од РМ

ü  Уредба за доделување на национално спортско признание

ü  Поблиски прописи за здравствена контрола

МЛАДИ

ü  Национална стратегија за млади

ü  Акциски план за спроведување на национална стратегија

ü  Годишен финансики извештај (наративен)

ü  Годишна програма

ФИНАНСИИ

ü  План за јавни набавки

ü  Буџет на Агенција за млади и спорт

ü  Завршна сметка 

ü  Годишен финансиски извештај

 ПОДРШКА НА ДИРЕКТОР/СОЧР 

                      ü  Програма за развој на спорт и млади

ü  Стратешки план на Агенција за млади и спорт

ü  Правилник за внатрешна организацијана АМС

ü  Правилник за систематизација на работни местана АМС

ü  Правилник за работни, односи, начинот на евидентирање и користење на работнот време, прекувремената работа, одмори и отсуства во АМС

ü  Процедура за магацинско работење во АМС-на  потпис

ü  Процедура за работа на пријавницата во АМС

ü  Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за млади и спорт.

ü  Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за млади 

ü  Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за млади и спорт

ü  Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување како и за повторно враќање на  зачуваните лични податоци  

ü  План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци во Агенција за млади и спорт

ü  Деловник за работа на Стручниот колегиум на Агенција за млади и спорт

ü  Правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“ од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

ü  Процедура за распределба на приемна пошта

ü  Правилник за употреба на апарат за копирање во АМС

ü  Процедура за управување со влезни фактури за мали набавки

ü  Процедура за организирање на настани во АМС

ü  Правилник за начинот и роковите за вршење на попис на средствата и изворите на средствата и усогласување на сметководствената со фактичката состојба во АМС 

ü  Правилник за определување начин на пресметување на плата и додатоци на плата, плата и додатоци на плата во случај на боледување, плата и додатоци на плата во случај на инвалидитет, определување и пресметување други надоместоци и заштита на вработените во АМС бр. 01-440/1 од 19.02.2010 година

ü  Измена на Правилник за определување начин на пресметување на плата и додатоци на плата, плата и додатоци на плата во случај на боледување, плата и додатоци на плата во случај на инвалидитет, определување и пресметување други надоместоци и заштита на вработените во АМС бр. 02-1648/1 од 30.10.2014 година 

ü  Правилник за начинот на примопредавање на материјално-технички средства и документација 

ü  Процедура за управување со влезни фактури за вода, струја, парно греење во АМС 

ü  Процедур за обука на вработените во АМС  

ü  Упатство за користење на службени возила во АМС 

ü  Правилник за формата. начинот о содржината на печатите и штебилите, како и начинот на нивно чување, употреба и евиденција во АМС

ü  Правилник за утврдување на начинот на упатување на службен пат, формата и содржината, начинот на пополнување и утврдување износи на дневници и превозни и други трошоци за извршени службени патувања од страна на вработените во АМС

РЕВИЗИЈА 

ü  Стратегија на ризици 

ü  Стратешки план за внатрешна ревизија

ИНСПЕКЦИЈА 

ü  Годишна програма за работа на инспекциската служба, одделение за инспекциски надзор во спортот 

ü  Квартални планови за работа за секој инспектор 

КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ 

ü  Објекти

Е-адреси 

ü  www.ams.gov.mk 

ü  www.mladi.mk 

ü www.iss.mk