Печати

Објавен јавен повик за ,,Млади Претприемачи” со шанса да добијат 440 илјади денари

вклучено . Објавено во Соопштенија

logo ams

Агенцијата за млади и спорт, во насока на развој на претприемништвото кај младите луѓе, започна со реализација на сет мерки со што ќе се мотивираат младите за поголемо вклучување.

Токму во таа насока е и новиот јавен повик за младилица со можност да аплицираат со своја бизнис идеја (Бизнис план) со што ќе имаат шанса да добијат 440 илјади денари.

За да може да конкурираат потребно е дабидат државјани на Република Македонија, дасе на возраст од 19 до 29 години и да се вработени или невработени кои сакаат да започнат сопствен бизнис.

По завршување на јавниот повик ќе биде доделена финансиска награда за отпочнување со реализација на најдобрата бизнис идеја, во висина од 440 000, 00 денари.

Агенцијата за млади и спорт ги охрабрува сите, млади луѓе на возраст од 19 до 29 години, кои се невработени а имаат желба да започнат сопствен бизнс да се аплицираат со сопствен бизнис план  на јавниот повик. Пристигнатите бизнис планови ќе бидат оценувани од страна на стручна надворешна комисија.Бизнис планот потребно е да ја има следнава содржина:

1. Извршно резиме ( опис на бизнис идејата)

2. Мисија и цели

3. Маркетинг и продажба

4. Ресурси (физички, финансиски, човечки)

5. Ризици

6. Финансиски план

7. Излезна стратегија

8. Прилози (организациона шема, кратка биографија на сопственикот/сопствениците, и сл.)

Апликантите  своите бизнис планои треба да ги достават во затворен плик на кој на горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај”, а во средината треба да биде назначена точната адреса на примачот. Покрај бизнис планот апликантот потребно е да достави и писмо со кое пројавува интерес за финансирање на неговиот бизнис план, како и копија од документ за лична идентификација, контакт телефон и електронска адреса. Адресата на која треба да се аплицира е: Агенција за млади и спорт Сектор млади, Ул. Македонија 38, 1000 Скопје (Палата „Панко Брашнаров“), со назнака „за Јавен повик,,Млади Претприемачи или лично, во архивата на Агенцијата за млади и спорт.

За подетално информирајте се симнување на јавниот повик:

- ЈАВЕН ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ СО БИЗНИС ПЛАН ОД МЛАДИ ЛИЦА „МЛАДИ ПРЕТПРИЕМАЧИ” (СИМНИ ТУКА)