Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Слајдови на насловна

Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

Агенцијата за млади и спорт организираше прес конференција по повод...

Кошаркарско игралиште во Аеродром

Кошаркарско игралиште во Аеродром

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски направи увид во...

Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

Директорот на Агенцијата за млади и спорт Мојсовски се сретна со нашиот...

Избрани најдобрите од конкурсот

Избрани најдобрите од конкурсот "Млади уметници"

Избрани се најдобрите од конкурсот "Млади уметници" во две возрасни...

Избрани најдобрите од конкурсот

Избрани најдобрите од конкурсот "Млади поети"

“Млади поети” е еден од проектите кои имаат за цел да ја...

 • Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

  Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

 • Кошаркарско игралиште во Аеродром

  Кошаркарско игралиште во Аеродром

 • Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

  Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

 • Избрани најдобрите од конкурсот

  Избрани најдобрите од конкурсот "Млади уметници"

 • Избрани најдобрите од конкурсот

  Избрани најдобрите од конкурсот "Млади поети"

Печати

Конкурс за млади поети

Напишано од administrator вклучено . Објавено во Соопштенија

poeti

Агенцијата за млади и спорт објавува Конкурс за Млади поети, на кој  ги повикува сите млади  да поднесат свои авторски творби, согласно со утврдените критериуми,

poeti

                                         

 

 

 

   

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПОЕТИ

  

Агенцијата за млади и спорт објавува Конкурс за Млади поети, на кој  ги повикува сите млади  да поднесат свои авторски творби, согласно со утврдените критериуми, кои ги содржат следниве точки:

1. Да се на возраст од 15 до 29 години

2. Да немаат објавено збирки на поезија.

3. Да достават една своја најдобра творба.

Конкурсот за Млади поети  се  реализира по петти пат, а има за цел да ги поддржи и поттикне младите креативци.

На конкурсот ќе бидат доделени три награди за најдобри   творби, и тоа за прва награда се предвидени 20.000 денари, за втора награда 15.000 денари, а за трета награда 10.000 денари, во две категории (прва категорија од 15 до 20 години, втора категорија од 21 до 29 години)

Агенцијата за млади и спорт ги охрабрува сите, млади луѓе на возраст од 15 до 29 години, кои пишуваат поезија да ги достават своите дела на конкурсот. Истите ќе бидат оценувани од страна на стручна комисија. Секој избран автор ќе биде застапен во збирката која ќе биде објавена кон крајот на 2020 година.

Кандидатите своите творби треба да ги достават во затворен плик на кој на горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај”, а во средината треба да биде назначена точната адреса на примачот. Надворешноста на пликот не смее да содржи никакви ознаки за испраќачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика, од кои едниот со ознака „творба”, во кој ќе се наоѓа творбата (на македонски јазик) потпишана со шифра, а во другиот теба да се наоѓа  документацијата за идентификацијата на испраќачот, (посебно копија од документ за лична идентификација, кој по завршување на конкурсот ќе биде уништен согласно Законот за заштита на личните податоци), како и шифрата.

Адресата на која треба да се достават авторските дела е:

Агенција за млади и спорт

Сектор млади

ул. Македонија 38, 1000 Скопје(Палата „Панко Брашнаров“)

Со назнака „за Конкурсот Млади поети “

 Или лично, во Архивата на Агенцијата за млади и спорт.

 

За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат на mail:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот, или во просториите на Агенцијата за млади и спорт, Сектор млади.

Конкурсот трае 30 дена, сметано од денот на објавување, осносно до 30 септември 2020 година.

.................................................................................................................................................................................................................................................

                                           KONKURS PËR POETËT E RINJ

  

Agjencia e të Rinjve dhe Sportit shpall konkurs për poetë të rinj, ku i fton të gjithë të rinjtë që t’i dorëzojnë krijimet e tyre autoriale, sipas kritereve të përcaktuara që i përmbajnë këto pika:

1. Të jenë të moshës 15 deri 29 vjet.

2. Të mos kenë botuar përmbledhje poezish.

3. Të dorëzojnë krijimet e tyre më të mira.

Konkursi për poetë të rinj realizohet për herë të shtatë dhe ka për qëllim t’i mbështesë dhe nxisë krijuesit e rinj.

Në konkurs do të ndahen tri shpërblime për krijimet më të mira; për shpërblimin e parë parashihen 20.000 denarë, për shpërblimin e dytë 15.000 denarë dhe për shpërblimin e tretë 10.000 denarë, në dy kategori (kategoria e parë prej 15 deri në 20 vjet, kategoria e dytë prej 21 deri 29 vjet)

Agjencia e të Rinjve dhe Sportit i inkurajon të gjithë të rinjtë të moshës prej 15 deri 29 vjet, që shkruajnë poezi t’i dorëzojnë veprat e tyre në konkurs. Ato do të vlerësohen nga komisioni profesional. Çdo autor i përzgjedhur do të përfaqësohet në përmbledhjen e cila do të botohet nga fundi i vitit 2020.

Kandidatët krijimet e tyre duhet t’i dorëzojnë në zarf të mbyllur, ku në këndin e majtë - lart duhet të shkruhet “mos e hap”, kurse në mes duhet të qëndrojë adresa e saktë e pranuesit. Pjesa e jashtme e zarfit nuk guxon të përmbajë asnjë shënim për dërguesin. Në zarfin e mbyllur duhet të ketë edhe dy zarfe të mbyllura dhe të vulosura, prej të cilëve njëri me shënimin “krijime” ku do të jetë krijimi (në gjuhën maqedonase) i nënshkruar me shifër, ndërsa në tjetrin duhet të jetë dokumentacioni për identifikimin e dërguesit (posaçërisht një kopje nga dokumenti për identifikim personal, që pas mbarimit të konkursit do të asgjësohet sipas Ligjit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale), si dhe shifra.

Adresa në të cilën duhet të dorëzohen veprat autoriale është:

Agjencia e të Rinjve dhe Sportit

Sektori i të rinjve

 

Rr. Maqedonia 38, 1000 Shkup (Pallati “Panko Brashnarov”)

Me shënim “Për konkursin e poetëve të rinj”

ose personalisht, në Arkivin e Agjencisë së të Rinjve dhe Sportit.

 

Për informacione shtesë, të interesuarit mund të drejtohen në e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

çdo ditë pune prej orës 8.30 deri 16.30, ose në hapësirat e Agjencisë së të Rinjve dhe Sportit, Sektori i të rinjve.

Konkursi zgjat 30 ditë, përfundimisht me ditën e publikimit, respektivisht deri më 30 shtator 2020.

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија