Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Слајдови на насловна

Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

Агенцијата за млади и спорт организираше прес конференција по повод...

Кошаркарско игралиште во Аеродром

Кошаркарско игралиште во Аеродром

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски направи увид во...

Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

Директорот на Агенцијата за млади и спорт Мојсовски се сретна со нашиот...

Избрани најдобрите од конкурсот

Избрани најдобрите од конкурсот "Млади уметници"

Избрани се најдобрите од конкурсот "Млади уметници" во две возрасни...

Избрани најдобрите од конкурсот

Избрани најдобрите од конкурсот "Млади поети"

“Млади поети” е еден од проектите кои имаат за цел да ја...

 • Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

  Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

 • Кошаркарско игралиште во Аеродром

  Кошаркарско игралиште во Аеродром

 • Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

  Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

 • Избрани најдобрите од конкурсот

  Избрани најдобрите од конкурсот "Млади уметници"

 • Избрани најдобрите од конкурсот

  Избрани најдобрите од конкурсот "Млади поети"

Печати

Јавен повик за млади претприемачи

Напишано од administrator вклучено . Објавено во Соопштенија

pretpriemnistvo

Агенцијата за млади и спорт ги повикува сите млади лица да аплицираат со своја бизнис идеја (Бизнис план), согласно со утврдените критериуми

pretpriemnistvo

Врз основа на програмата за работа за 2020 година на Агенцијата за млади и спорт, Сектор млади, како и Oдлука донесена од страна на директорот на Агенцијата за млади и спорт, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК

За аплицирање со бизнис план од млади лица „Млади претприемачи“

Агенцијата за млади и спорт ги повикува сите млади лица да аплицираат со своја бизнис идеја (Бизнис план), согласно со утврдените критериуми, кои ги содржат следниве точки:

1. Да се на возраст од 19 до 29 години

2. Да се невработени или вработени кои сакаат да започнат сопствен бизнис.

3. Да се државјани на Република Македонија.

4. Едно лице има право да учествува на јавниот повик само со еден бизнис план,

По завршување на јавниот повик ќе биде доделена финансиска награда за отпочнување со реализација на најдобрата бизнис идеја, во висина од 440 000, 00 денари.

Агенцијата за млади и спорт ги охрабрува сите, млади луѓе на возраст од 19 до 29 години, кои се невработени а имаат желба да започнат сопствен бизнс да се аплицираат со сопствен бизнис план на јавниот повик. Пристигнатите бизнис планови ќе бидат оценувани од страна на стручна надворешна комисија.

Бизнис планот потребно е да ја има следнава содржина:

 1. извршно резиме ( опис на бизнис идејата)
 2. мисија и цели
 3. маркетинг и продажба
 4. ресурси (физички, финансиски, човечки)
 5. финансиски план и ризици
 6. излезна стратегија

Апликантите своите бизнис планои треба да ги достават во затворен плик на кој на горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај”, а во средината треба да биде назначена точната адреса на примачот. Покрај бизнис планот апликантот потребно е да достави и писмо со кое пројавува интерес за финансирање на неговиот бизнис план, како и копија од документ за лична идентификација, контакт телефон и меил адреса.

Адресата на која треба да се аплицира е:

Агенција за млади и спорт

Сектор млади

Ул. Македонија 38, 1000 Скопје(Палата „Панко Брашнаров“)

Со назнака „за Јавен повик за Млади п ретприемачи

 Или лично, во Архивата на Агенцијата за млади и спорт.

За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат mail:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот, или во просториите на Агенција за млади и спорт, Сектор млади.

Јавниот повик трае до 30 октомври 2020 година.

.........................................................................................................................................................................................................................

Në bazë të programit të punës për vitin 2020 të Agjencisë së të Rinjve dhe Sportit, Sektori i të rinjve, si dhe Vendimit të miratuar nga ana e zëvendësdrejtorit të Agjencisë së të Rinjve dhe Sportit, shpallet

 

THIRRJE PUBLIKE

për aplikim e të rinjve me planin e biznesit “Sipërmarrësit e rinj”

Agjencia e të Rinjve dhe Sportit u bën thirrje të gjithë të rinjve të aplikojnë me idetë e tyre për biznes (plan biznesi), në përputhje me kriteret e përcaktuara që i përmbajnë pikat në vijim:

            1. Të jenë të moshës prej 19 deri në 29 vjet

          2. Të jenë të papunësuar ose të punësuar të cilët kanë dëshirë të fillojnë biznes personal

          3. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

          4. Një person ka të drejtë të marrë pjesë në shpalljen publike vetëm me një plan biznesi.

Pas përfundimit të thirrjes publike do të ndahet shpërblim financiar për nisje të realizimit të idesë më të mirë për biznes, në shumë prej 440 000, 00 denarësh.

Agjencia e të Rinjve dhe Sportit i inkurajon të gjithë të rinjtë e moshës prej 19 deri 29 vjeç, të cilët janë të papunësuar dhe që kanë dëshirë të fillojnë biznesin personal, të aplikojnë në thirrjen publike me planin e tyre për biznes. Planet për biznes që do të mbërrijnë, do të vlerësohen nga ana e një komisioni të jashtëm profesional.

 Plani për biznes duhet ta ketë këtë përmbajtje:

 1. rezymenë përmbyllëse  (përshkrimi i idesë për biznes)
 2. misionin dhe qëllimet
 3. marketingun dhe shitjen
 4. resurset (fizike, financiare, njerëzore)
 5. planin financiar dhe rreziqet  
 6. strategjinë dalëse

Aplikuesit, planet e tyre për biznes duhet t’i dorëzojnë në një zarf të mbyllur në të cilin, në pjesën e majtë të sipërme duhet të qëndrojë shënimi “mos e hap”, ndërsa në mes duhet të shënohet adresa e saktë e pranuesit. Krahas planit për biznes, aplikuesi duhet të dorëzojë edhe letër me të cilën shpreh interesim për financimin e planit të tij për biznes, si dhe kopje të dokumentit për identifikim personal, telefonin për kontakt dhe e-mail adresën.  

 Adresa në të cilën duhet aplikuar është:

Agjencia e të Rinjve dhe Sportit

Sektori i të rinjve

Rr. Maqedonia 38, 1000 Shkup (Pallati “Panko Brashnarov”)

Me shënimin “Për Thirrjen publike për Sipërmarrësit e rinj”

ose personalisht në Arkivin e Agjencisë së të Rinjve dhe Sportit

 

 

Për informata shtesë, të interesuarit mund të drejtohen në e-mail adresën mail:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. çdo ditë pune, prej orës 8.30 deri në ora 16.30, ose në hapësirat e Agjencisë së të Rinjve dhe Sportit, Sektori i të rinjve.

Thirrja publike zgjat deri më 30 tetor të vitit 2020.

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија