Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Слајдови на насловна

Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

Агенцијата за млади и спорт организираше прес конференција по повод...

Кошаркарско игралиште во Аеродром

Кошаркарско игралиште во Аеродром

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски направи увид во...

Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

Директорот на Агенцијата за млади и спорт Мојсовски се сретна со нашиот...

Избрани најдобрите од конкурсот

Избрани најдобрите од конкурсот "Млади уметници"

Избрани се најдобрите од конкурсот "Млади уметници" во две возрасни...

Избрани најдобрите од конкурсот

Избрани најдобрите од конкурсот "Млади поети"

“Млади поети” е еден од проектите кои имаат за цел да ја...

 • Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

  Прием за македонската таеквондо олимписка надеж Дејан Георгиевски

 • Кошаркарско игралиште во Аеродром

  Кошаркарско игралиште во Аеродром

 • Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

  Најдобриот млад иноватор на прием во АМС

 • Избрани најдобрите од конкурсот

  Избрани најдобрите од конкурсот "Млади уметници"

 • Избрани најдобрите од конкурсот

  Избрани најдобрите од конкурсот "Млади поети"

Печати

ОГЛАС

Напишано од administrator вклучено . Објавено во Соопштенија

ams riko

Агенцијата за млади и спорт објавува оглас за прибирање понуди за набавка/закуп на деловна просторија за Национална канцеларија за младинска соработка во Скопје – претставништво на Регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан.
Задолжителни податоци кој ги содржи огласот :

 • Агенцијата за млади и спорт објавува оглас за прибирање понуди за набавка/закуп на деловна просторија за Национална канцеларија за младинска соработка во Скопје – претставништво на Регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан.

  Задолжителни податоци кој ги содржи огласот :

  Назив и седиште на државниот орган кој ја врши набавката:АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ со седиште на ул „ Македонија“ бр.38 Палата „Панко Брашнаров“, 1000 Скопје.
 • предмет на набавката:Закуп на деловна просторија за Национална канцеларија за младинска соработка во Скопје – претставништво на Регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан.
 • проценета вредност на набавката: 58.333.33 денари со вклучен ДДВ на месечна основа.
 • начин на плаќање:на месечни рати.
 • рок за поднесување на понуди:Рокот за поднесување на понуди е 10 (десет) дена од денот на објавување на огласот.
 • начин на поднесување на понуди :
 • Понудувачот го приложува оригиналниот примерок на понудата со целокупната документација во затворен коверт  кој:

- е адресиран со точна адреса на државниот орган;

- во горниот лев агол стои „Не отвoрај“, за да не се отвора пред времето и датумот зајавното отворање на понудите;

- во горниот десен агол  се наведува предметот на огласот за доделување на договорот;

- во долниот десен агол се наведува: ИмеПрезимеи адреса или Назив и Седиште на правно лице -Понудувач.

 • Ако ковертот не е затворен и обележан како што се бара, државниот орган не презема одговорност за негово ненавремено и некомплетно пристигнување во архивата  или за предвремено отворање на понудата.
 • Ковертот со понудата и придружната документација се доставува по пошта или директно во архивата на Агенцијата за млади и спорт.
 • По истекот на рокот за поднесување на понуди, Комисијата во рок од 3 (три) работни дена доставува известување до подносителите на понудите за времето и местото на јавното отворање на понудите.
 • адреса на која се доставуваат понудите:ул „Македонија“ бр.38 Палата „Панко Брашнаров“, 1000 Скопје (архива на Агенција за млади и спорт).
 • јазик на кој се доставуваат понудите: Македонски јазик
 • сопственичка документација за недвижната ствар предмет на понудата:Понудувачот заедно со понудата задолжително доставува имотен лист не постар од 1 (еден) месец изваден од Агенцијата за катастар на недвижности за сопственоста на недвижноста.
 • Понудата содржи:ИмеПрезимеи адреса или Назив и Седиште на правно лице –Понудувач, кратко објаснување за понудените параметри кој ги содржи недвижноста а кој се побаруваат со овој оглас, локациска поставеност на недвижноста и цена за закупот на деловната просторија на месечна основа.

                                 Деловната просторија за Национална канцеларија за младинска соработка во Скопје – претставништво на Регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан потребно е да ги содржи следниве параметри:

- да има површина од 60 м2,

- просторот да располага со санитарен чвор,

- да има пристап до сите комунални услуги,

- да се наоѓа во централното градско подрачје,

- да е лесно достапен и воочлив,

- доколку се наога во стамбена зграда истиот да не е на повисоко од втори кат.

Имајки предвид дека реализација на проектот е повеќегодишна укажуваме дека договорот ќе се склучи на 2 (две) години со можност за продолжување.

Со почит,

Комисија за недвижни ствари 

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија